1
راهکار های مدیریتی بیل گیتس
در واقع گیتس پدیده قرن بیستم یعنی بزرگترین غول کامپیوتری است که طلوع برق
آسای وی همراه با شهرت و اقبالش، موید ظهور یک نظم تجارت جهانی جدید
الگوى « است. گیتس در شیوه کسب و کار خود به مدیران توصیه مى کند که با
دستهاى خود را بکار اندازید! بایستى با پست « ؛ آشنا شوند » زندگى اینترنتی
الکترونیک و دیگر ابزار دیجیتالى کار کنید و با روش کار آنها خوب آشنا شوید.
اینترنتى رقیبان چگونه است. بایستى خود از کاربران » سایت « باید به چشم ببینید که
اینترنت گردید؛ چندین کتاب در این زمینه بخوانید و سفر با شبکه جهانى را آغاز
بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که »! کنید 11 سال متوالی برنده این عنوان
بوده و دارایی او در حدود 51 میلیارد دلار تخمین زده می شود. گیتس در سن 43
سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود.
2
او از سن 20 سالگی تاکنون رئیس شرکت مایکروسافت بوده است که ارزش آن
چیزی در حدود 50 بیلیون دلار است. گیتس با دگرگونى مایکروسافت و تبدیل آن
به یک بازیگر مهم در صنعت کامپیوتر و استفاده از جایگاه برتر جدید براى ایجاد
بسترى جهت رشد خیلى زیاد در برنامههاى کاربردى فکر خود را به منصه ظهور
گذاشت.
گیتس از همان ابتدا و خیلى زود دریافت که اگر بخواهد فکرش را به نتیجه برساند،
لازم و ضرورى است که یک استاندارد صنعتى ایجاد شود. او همچنین مىدانست
که اگر هرکسى زودتر و قبل از همه به آنجا برسد فرصت و شانس مهمترى براى
داشتن قدرت در صنعت کامپیوتر خواهد داشت. ثروت گیتس به اندازه ای است که
خارج از درک ما است و این خود هم مایه رشک ما است و هم کنجکاوی ما را بر
می انگیزاند. اما آنچه مهم می نماید شیوه کسب و کار گیتس است که در آن گیتس
به همه کسب و کارها هشدار می دهم که حتی اگر « ؛ به مدیران هشدار مى دهد
تاکنون در صنعت خود بی رقیب هستید، ممکن است به زودی مورد هجوم بازیگران
در واقع گیتس پدیده قرن بیستم یعنی بزرگترین »! داد و ستد اینترنتی قرار بگیرید
غول کامپیوتری است که طلوع برق آسای وی همراه با شهرت و اقبالش، موید
ظهور یک نظم تجارت جهانی جدید است. گیتس در شیوه کسب و کار خود به
دستهاى خود « ؛ آشنا شوند » الگوى زندگى اینترنتی « مدیران توصیه مى کند که با
را بکار اندازید! بایستى با پست الکترونیک و دیگر ابزار دیجیتالى کار کنید و با
روش کار آنها خوب آشنا شوید.
3
اینترنتى رقیبان چگونه است. بایستى خود از کاربران » سایت « باید به چشم ببینید که
اینترنت گردید؛ چندین کتاب در این زمینه بخوانید و سفر با شبکه جهانى را آغاز
»! کنید
-جریان اطلاعات را خون زندگى بخش بدانید گیتس عقیده دارد که شایسته ترین راه
شاخص نمودن شرکت در میان رقیبان و بهترین راه پیش افتادن از دیگران، بهره
است و چگونگى و روش گردآوری، مدیریت و » اطلاعات « بردارى کارآمد از
کاربرد اطلاعات است که سرنوشت برد و یا باخت ما را رقم مى زند. به نظر
دستگاه عصبى دیجیتالى « گیتس برندگان آنهایى خواهند بود که با برپا کردن یک
جریان اطلاعات را در میان همکاران و مشترکهاى وابسته به خود، ،» سراسری
ساده و روان نمایند و در سایه آن، به بهینه سازى و یادگیرى پیوسته بپردازند.
گیتس براى روان ساختن جریان پیوسته اطلاعات در سازمان ها، دوازده گام
» پست الکترونیکی « بنیادین را برمى شمارد: در انجام ارتباطات سازمانى از راه
پافشارى کنید، زیرا مى توانید در برابر خبرهاى تازه با شتاب بازتاب هاى عصبى
واکنش نشان دهید.
4
مستقیم( – از روى ( » در خط « داده ها و اطلاعات فروش را همواره به صورت
نمایشگر رایانه بررسى کنید تا به آسانى به سهم و روند بازار آگاه شوید. به روند
کلى و همچنین خدمات موردى مشتریان توجه نمایید.
در تجزیه و تحلیل وضعیت کسب و کار، از رایانه شخصى (PCS) بهره بگیرید
و کارکنان فرهیخته را در بخشهاى نیازمند به سطح فکرى بالا در زمینه تولید،
تیم هاى نمادین )مجازى( « ، خدمات، و سودآورى بگمارید. به یارى ابزار دیجیتالی
بیافرینید تا اعضا بتوانند آگاهیهاى همدیگر را در سراسر جهان و به » فراسازمانی
تبدیل کنید و تنگناهاى » دیجیتالی « را به » کاغذی « هنگام بیفزایند. همه فرآیندهاى
ادارى را برطرف نمایید. بدین گونه کارکنان فرهیخته براى انجام وظیفه هاى مهمتر
بکاهید » تک- وظیفهای « آزاد مى شوند. با بکارگیرى ابزار دیجیتالى از فعالیتهاى
تبدیل کنید، تا مهارتهاى کارکنان فرهیخته » ارزشافزا « و یا آنها را به فعالیتهاى
دیجیتالى بوجود آورید تا به افزایش » بازخورد « را خوب بکار گیرید. یک جریان
کارآیى فعالیتهاى کمی، و کیفیت کالاها و خدمات، بیفزاید.
بایستى همه کارکنان به آسانى بتوانند که رعایت معیارها و استانداردهاى اصلى را
پیگیرى کنند. نظام دیجیتالى را براى انتقال دیدگاهها و شکایتهاى مشتریان به
کارکنانى که مسئولیت و توان بهسازى فرآورده ها را دارند، بکار گیرید .
5
به یارى ارتباطات دیجیتالی، طبیعت و چگونگی، مرزها، و پیرامون کسب و کار
خود را دوباره بررسى کرده و خوب بشناسید. با دریافت اخطارهاى ناشى از
دگرگونى وضعیت مشتریان، سازمان را بزرگتر و مهمتر/ یا کوچکتر و خودمانىتر
)صمیمىتر و نزدیکتر به هر مشترى( کنید.
اطلاعات بازرگانى را با شتاب انتقال دهید. با بکارگیرى روش جابجایى دیجیتالی،
چرخه داد و ستد اسناد را با تامین کنندگان و شریکان، کوتاه کنید و در همه موارد
به هنگام باشید. فرآورده ها )کالا/ خدمات( را با کمک روشهاى دیجیتالى به مشتریان
برسانید و دست واسطه ها را کوتاه کنید. چنانچه کسب و کار شما خود جنبه واسطه
گرى دارد، با بکارگیرى ابزار دیجیتالی، ارزش و اهمیت داد وستد را در نزد
مشترى بالا ببرید. با کمک ابزار دیجیتالی، مشتریان را در حل مشکلات خود
راهنمایى کنید.
دیدارهاى حضورى را به پاسخگویى به نیازمندیهاى پیچیده و پرارزش تر مشتریان
اختصاص دهید.
6
توصیه دوم: بازرگانى اینترنت را بشناسید و به کار گیرید گیتس مى گوید که شرکتها
و سازمان هاى تجارى در دهه آینده ابزارهاى دیجیتالى را به خدمت خواهند گرفت
چرا که تصمیم گیرى هاى پرشتاب، واکنشهاى کارآمد و تماس هاى بى واسطه با
مشتریان، از ویژگیهاى شرکتها و سازمانهاى سده بیست و یکم است که در آنها
سلف سرویس( دیجیتالى ( » خودخدمتی « بسیارى از داد و ستدها به صورت
درخواهند آمد، واسطه ها یا به فعالیتهاى ارزش آفرین رو خواهند آورد و یا میدان
پیشاهنگ فعالیتهاى ارزش افزا در » خدمات مشتریان « را خالى خواهند کرد، واحد
هر کسب و کارى خواهد شد.
بنابراین تیم مدیریت یک شرکت و یا سازمان تجارى باید خود را با اینترنت آشنا
کرده و زمانى را صرف آماده ساختن دیدگاهى از دهه آینده و دگرگونى هاى رخ
فن آورى « داده در کسب و کار کند و راههاى پیاده کردن چنین دیدگاهى را با گروه
شرکت در میان بگذارد. » اطلاعات
گیتس عقیده دارد که اینترنت با ارتباط دادن مستقیم خریداران و فروشندگان راه
را هموار خواهد ساخت و با کاستن از هزینه » سرمایهدارى بى دردسر « رسیدن به
هاى داد و ستد، واسطه را از میان خواهد برد. تنها دسته کوچکى از دارندگان کسب
و کارها با برگزیدن قیمت هاى بسیار پایین به پیروزى خواهند رسید و بسیارى
دیگر باید راهبرد خدمت بهتر به مشتریان را پیشه کنند.
7
پس با توجه به نظر گیتس در این مورد، اگر بخواهیم در دهه آینده براى موفقیت
سازمان به کارهاى خدماتى سرگرم شویم، باید کارکنان فرهیخته را با ابزار دیجیتالى
اطلاعات مجهز کنیم تا بدان وسیله بتوانند با مشتریان ارتباط تنگاتنگى برقرار
نمایند. بیل گیتس مى گوید که براى بهره گیرى از توانمندى هاى بى مانند اینترنت
در شبکه جهانى برپا سازیم » سایت « در آفرینش پیوند دو سویه با مشتریان باید یک
که این امر خود نیازمند به پشتیبانى بىدریغ مدیریت ارشد و شناخت ایشان از
فنآورى اینترنتى مى باشد.
به نظر گیتس یک شبکه خوب جهانى مىتواند فروشندگان را به مشاوران مشترى
تبدیل کند. از سوى دیگر بخش بزرگى از ارتباطهاى دوسویه اینترنتى با مشتریان
مربوط به عرضه خدمات و پشتیبانى از فعالیت ایشان است. چنانچه کیفیت خدمات
پایین باشد، موجب بدنامى گسترده و شکست مى شود؛ زیرا گستره اینترنت فراوان
است. بنابراین باید نظام دیجیتالى شرکت و سازمان تجارى ما، توان عرضه خدمات
ویژه شخصى به مشتریان را داشته باشد، این فرصت را فراهم کند که اطلاعات را
جانشین دارایىهاى عینى نماید و همچنین زیربناى نظام دیجیتالى ما ، کاربرد ابزار
صوتی، تصویرى و حرکتى )ویدیویى( را در آینده ممکن سازد.
8
سازگار شویم که در » الگوى زندگى تار عنکبوتی « گیتس توصیه مى کند که ما با
الگوى زندگى تار « آن شبکه جهانى از راه اینترنت با هم پیوند مى خورد. در
گیتس حرکت در شبکه اینترنت همانند حرکت عنکبوت در تور خود » عنکبوتی
است که مىتواند در همه جهات و با شتاب حرکت کند. بنابراین توصیه گیتس به ما
این است که بازرگانى اینترنتى را بشناسیم و الگوى زندگى تار عنکبوتى را به کار
گیریم تا در شبکه اینترنت در همه جهات و با شتاب حرکت کنیم.
بنابراین ما باید ارتباط دو سویه با مشتریان خود را به کمک اینترنت از همین امروز
آغاز کنیم و ابزارها و نظامهاى دیجیتالى مشتریان را که به هنگام روى آوردن از
نظام سنتى به الگوى اینترنتى نیاز دارند، برآورد کنیم. به نظر گیتس فن آورى
ایجاب مىکند که نظام دیجیتالى ما باید این امکان را داشته » الگوى تار عنکبوتی «
مانند وکیلان دادگسترى و حسابداران » برون سازمانی « باشد که ما با افراد حرفهاى
ارتباط مستقیم و پیوسته داشته باشیم و همچنین در این نظام دیجیتالى بیشتر به
کارهاى اصلى و شایستگىهاى ویژه سازمان بپردازیم و بقیه کارها را به پیمانکار
باشید و پیش از دیگران » نخستین « بدهیم. گیتس مى گوید که در هر کسب و کارى
به بازار وارد شوید تا موقعیت رقابتى شرکت را بهبود بخشید .
9
و » شتاب « اما نکته اى که گیتس در این میان مطرح مىکند، این است که
بودن در کسب و کار بیشتر فرهنگى است تا فنی؛ یعنى باید » نخستین «
دستاندرکاران را قانع کنیم که ادامه کار پیروزمندانه سازمان، در گرو حرکت
پرشتاب همگانى است.
گیتس در همین خصوص توصیه مىکند که براى رسیدن به برگشت سریع سرمایه،
کیفیت برتر و بهاى ارزان فرآوردهها از جریان روان دادههاى دیجیتالى استفاده کنیم
و در میان سازندگان، تامین کنندگان، بخش فروش و دیگر فعالیتها … ارتباط
الکترونیکى برقرار سازیم تا برنامهریزى را هر چه سنجیدهتر نماید و به تغییرات
پیشآمده در تولید، در همان نوبت هشت ساعته کاری، واکنش نشان دهد.
توصیه سوم: دانش و آگاهی را به خدمت اندیشه های راهبردی درآورید توصیه
سوم بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان و غول کامپیوتری قرن بیست و یکم، برای
موفقیت در کسب و کار این است که دانش و آگاهی را به خدمت اندیشه های
راهبردی درآوریم و برای این منظور گیتس، رعایت نکات زیر را ضرورى مى
داند: خبرهای ناگوار را با شتاب پخش کنید گیتس عقیده دارد که یکی از ویژگیهای
هر مدیر خوب اینست که بتواند به جای انکار خبرهای بد، با آنها کنار بیاید و
چگونگی خبرها را به خوبی شناسایی کند.
10
پس مدیران عامل، باید خبرهای بد را جستجو و پذیرش کنند و سازمان را به
پاسخگویی مناسب بدان تشویق کنند و به این مهم اطمینان داشته باشند که خبرهای
بد نیز همانند خبرهای خوش در مدیریت خریدار دارد. همچنین به نظر گیتس توانایی
یک شرکت در میدان رقابت به توان پاسخگویی آن شرکت در برابر رخدادهای
برنامه ریزی نشده )خوب و یا بد( بستگی دارد، گیتس توصیه می کند باید اشتباه
های ارزشمند –تجربه های شکست خورده در راهی درست- را ارج بنهیم و به
آنها پاداش دهیم. گیتس در برخورد با خبرهای ناگوار توصیه می نماید که نظامهای
دیجیتالی را در سراسر سازمان به وجود آوریم تا به ما در شناخت ابعاد گوناگون
رخدادهای بد در سراسر سازمان و آگاه ساختن پرشتاب مدیریت از آنها کمک کند.
این نظام دیجیتالی باید ما را در گردآوری داده های مورد نیاز و تشکیل تیمهای
مشکل گشا، یاری رساند. همچنین گیتس توصیه می کند که از افرادی در واحدهای
مختلف و نقاط جغرافیایی دور از هم، تیمهای نمادین )مجازی( تشکیل دهیم تا در
وضعیت بحران سازمان به کمک مدیریت بشتابند.
11
خبرهای بد را به خوب تبدیل کنید گیتس عقیده دارد که برای موفقیت در کسب و
کار باید به پیشواز خبرهای بد برویم تاجاهایی را که نیاز به بهسازی دارند بشناسیم
و خبرهای بد را به پیامدهای خوب تبدیل کنیم.
را » ناخشنودترین مشتریان « گیتس برای موفقیت در این امر توصیه می کند که
به عنوان بزرگترین مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات – یادگیری مدیریت
دریابیم و در کسب و کار خود ساختار و سیاست هایی پیاده کنیم که شکایتها را با
شتاب و بیواسطه با راه حلها پیوند دهند.
برای این منظور می توانیم یک نظام دیجیتالی را ایجاد کنیم تا بتوانیم اطلاعات
بازخوردی از مشتریان را با ابزار الکترونیکی دریافت و تجزیه و تحلیل کنیم تا
دریابیم که آنها از ما چه می خواهند؟، این نظام دیجیتالی باید شکایتهای دریافتی از
مشتریان را با شتاب به افراد مسئول برساند تا اشکالات را برطرف سازند. همچنین
این نظام دیجیتالی باید توان پاسخگویی به پرسش کنندگان را به هنگام و در زمان
مناسب داشته باشد.
توصیه دیگر گیتس در این خصوص این است که پرسشهای عادی و تکراری را
شبکهای پاسخ دهیم و تلفن را برای تماس های ضروری و دشوار نگه » سایت « در
داریم.
12
از آمارهای خود آگاه باشید برای آنکه به اهمیت آمار در مدیریت واقف شویم به
اشاره می کنیم که می » بالای سر جمعیت « در کتاب » ویلیام گرلی « این سخن
برای رسیدن به نور رستگاری، باید اطلاعات دقیقی از سفارش خریدهای « : گوید
همه مشتریان )تازه و قدیمی( و هر گونه اموال شرکت )ثابت و عینی و موجودیهای
گوناگون( داشته باشید. چگونه می توانید چنین کنید؟ فن آوری اطلاعات و
». بکارگیری دلیرانه آن، چنین امکانی را برای شما فراهم می آورد
گیتس نیز عقیده دارد که آگاهى از اعداد و تحلیل و فهم آنها بنیان شناخت هر کسب
و کار است و مىگوید: آگاهی به عدد و رقم های سازمان، چیزی بیش از تراز
کردن ماهانه دفترهای حسابداری است. این داده ها در بازاریابی و امور مالی هم
به درد می خورند. عددها بر کاغد حالت ایستاد و مرده دارند اما داده های دیجیتالی
آغازگر اندیشیدن و حرکت هستند.
آمار و عددهای درست و تازه، ما را به پاسخگویی به هنگام به مشتریان و شریکان
وا می دارند. بنابراین گیتس توصیه می کند که نظام دیجیتالی که ما در سازمان به
وجود آورده ایم باید بتواند داده های مربوط به کسب و کار را بیدرنگ و از نقطه
داد و ستد با مشتریان و شریکان دریافت کند. داده های متعلق به شریکان را با داده
های ما یک کاسه کند و همه نیازها را برآورده سازد .
13
انسانها را به کارهای فکری بکشانید گیتس می گوید که باید نرم افزارهای تحلیلگری
را ارایه دهیم که به ما این فرصت را بدهد تا نیروی انسانی ارزشمند خود را از
گردآوری اطلاعات رهانیده و به فعالیتهای ارزش آفرین بگمارد، تا این نیروها
بازده شگرفی داشته باشند.
تجزیه و تحلیل های نرم افزاری خود را باید ابتدا در جاهایی بکار بگیریم که نتیجه
های مشخص ببار آورند و حرکت را از بازاریابی و تبلیغات توده وار و همگانی
به سوی تبلیغات هدفدار و بر روی گروهی مشخص آغاز کرده و ادامه دهیم. برای
رسیدن به این اهداف گیتس توصیه می کند که نظام دیجیتالی ما باید توان تجزیه و
تحلیل پیچیده الگوهای خرید مشتریان را داشته باشد، به گونه ای که بتواند در به
نتیجه رساندن خدمات ویژه فردی به مشتریان، یاور سازمان باشد.
این نظام دیجیتالی باید بتواند به کمک داده های جمعیتی، مانند درآمدها، گروه سنی،
توزیع جغرافیایی، و یا آمارهای دیگر، گروههای مشتریان سودآور و گروههای کم
بازده را شناسایی کند. همچنین این نظام دیجیتالی باید بتواند این امکان را برای
کارکنان فراهم کند تا آنها از کار عادی و تکراری، به فعالیتهای اسثنایی بپردازند.
14
این کارکنان باید به آسانی به عددها و داده های دیجیتالی دسترسی داشته باشند و از
سرفصلها و چکیده ها به ریز داده بروند و دادهها را از جهتهای مختلف دیده و
جک « بررسی کنند. بهره هوشی سازمان خود را بالا ببرید این بحث را با سخنی از
توان « : رئیس هیات مدیره جنرال الکتریک آغاز می کنیم که میگوید » ولش
یادگیری و به عمل درآوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در
». اختیار سازمان میگذارد
گیتس برای آنکه بهره هوشی سازمان خود را بالا ببریم، توصیه می کند که از
استفاده کنیم؛ یعنی اطلاعات را گردآوری و سازماندهی کرده و » مدیریت دانایی «
سپس به کاربرانی که بدان نیاز دارند برسانیم و برای بهسازی پیوسته اطلاعات از
راه تجزیه و تحلیل داده ها با دیگران همکاری داشته باشیم، به واکنش مشتریان
شتاب ببخشیم و آموزش را بی دردسر کنیم به گونه ای که به افراد این امکان را
بدهیم تا در خانه و یا محل کارشان، در پشت میز خود و هر گاه که برنامه هایشان
اجازه دهد، به آموختن بپردازند.
سرمایه گذاری کنیم و افراد » افراد باهوش « باید بر روی بزرگترین دارایی یعنی
هوشمند را به استخدام سازمان درآوریم.
15
گیتس نقش مدیر عامل را در بالا بردن بهره هوشى سازمان بسیار موثر می داند
و عقیده دارد که نقش مدیر عامل در بالا بردن بهره هوشی شرکت حکم می کند تا
محیط کار را به گونه ای بیافریند، که همکاری و مشارکت در اندوخته های علمی
را برای کارکنان فراهم سازد؛ نقاطی را که در آنها هماندیشی و همکاری سودمند
است، نشان دهد؛ ابزار دیجیتالی به منظور آسان ساختن پخش مهارتها و مشارکت
در دانسته ها را فراهم نماید؛ و به کارکنان در برابر همکاریها و از خود گذشتگی
هایی که برای آموزش دیگران از خود نشان می دهند، پاداش مناسب بدهد.
به یاد داشته باشید که بردهای بزرگ با خطرهای بزرگ همراهند به نظر گیتس در
آغوش کشیدن پیروزی های بزرگ، گاهی به خطر کردنهای بزرگ نیاز دارد و
باید در صنعت، اطلاعات را جانشین موجودی انبارها کنیم و در فعالیتهای دانش
بر، اطلاعات را در برابر خطرها قرار دهیم.
دور بودن از اطلاعات در میدان کارهای « : گیتس در این خصوص می گوید
.» دانشبر، همانند جدا کردن مغز از پیک دانشمند فرهیخته است
16
بنابراین گیتس توصیه می کند که یک نظام دیجیتالی را در سازمان به وجود آوریم
و این نظام را دربست در اختیار خود قرار دهیم تا بتواند مدیریت دانایی، عملیات
سازمان و نظامهای بازرگانی را آنچنان به هم پیوند زند که با همدیگر یک نظام
یکپارچه دیجیتالی بیافریند، این نظام دیجیتالی باید بتواند توان آزمایش فرآورده ها
بر مبنای استانداردها و پذیرش جهانی را داشته باشد و ضمن بازنگری های لازم،
مهار کار را از دست ندهد.
– به عملیات سازمان بینش بیفزایید یکى دیگر از توصیه هاى بیل گیتس براى
موفقیت در کسب و کار این است که به عملیات سازمان بینش بیفزایم. گیتس در این
خصوص نیز رعایت موارد زیر را توصیه مىکند:
– فرآیندهایی را برگزینید که به کارکنان اختیار می دهند گیتس عقیده دارد که باید
به نیروی ابتکار فرد میدان داده شود و کارکنانی که نسبت به نظامهای تولید و طرز
کار آنها آگاهی بیشترس دارند، بهتر و هوشمندانه تر بکار گرفته شوند.
من سخت اعتقاد داریم که اگر شرکتها به کارکنان «: گیتس در این خصوص مى گوید
خود آگاهى و اختیار لازم و ابزار بکارگیرى آنها را بدهند، دستاوردهاى شگفت
». انگیز و آفرینشهاى چشمگیرى از آن جوانه خواهد زد
17
بنابراین باید کارکنان فرهیخته ای به کار گرفته شوند تا شغلهای وظیفه محور از
میان برود و یا در فرآیندهای گسترده ای ادغام شود
.
برای این منظور گیتس توصیه می کند که کارکنان خط تولید به داده های به هنگام
دسترسی داشته باشند تا به کمک آنها بتوانند کیفیت فرآورده ها را بهتر کنند و نظام
تولید و ساخت فرآورده ها را با دیگر نظامها یکپارچه سازند. به یاری فن آوری
رئیس هیات مدیره می گوید: » پاول اونیل « اطلاعات به مهندسی دوباره بپردازید
من به فنآوری اطلاعات به چشم یک نظام مستقل می نگرم. از دید من، این نظام «
یک رهگشای پرارزش است. شاید مهمترین اثرش اینست که ما را به چنین پرسشی
وا می دارد: چرا، چرا، چرا؟
گیتس عقیده دارد که فن آوری اطلاعات عصای دست فرآیندهای کارآمد است که
این فرآیندها در زمان و منابع دیگر تا ده برابر از پیش، صرفه جویی می کنند.
گیتس می گوید که باید همه فرآیندها را باز ارزشیابی کنیم و فرآیندهایی بیافرینیم
که ساده و موثر باشند و همه مانع ها را دور بریزیم.
18
برای حل بسیار از مشکلات باید فرآیندها را در جهت عرضه اطلاعات روان و
بهینه، از نو طراحی کنیم. شمار افراد درگیر در یک فرآیند و نیز شمار دست به
دست شدن کار را کاهش دهیم تا مسایل کم و ساده شوند.
باید رهبران کسب و کارها، را برای تصمیم گیری در کنار مدیران فن آوری
اطلاعات، در زمینه نیازهای شرکت به کار بگیریم. به نظر گیتس پیچیدگی سبب
مرگ برنامه های مهندسی دوباره می شود، بنابراین باید یک نظام دیجیتالی را ایجاد
کنیم که به رشد پرشتاب راهحلها در بستر زمان کمک کند، امکان پیگیری
وضعیتهای گوناگون را به کاربران بدهد، روند پیشرفت کارها و آنجاهایی را که به
تصمیم گیری مدیریتی نیاز هست، نشان دهد، یک فرآیند بزرگ را به چندین زیر
مجموعه مستقل تبدیل کرده و نتیجه کار آنها را بهم ارتباط دهد تا یک نظام کارآمد
بوجود آید، از یک جریان روان اطلاعات دیجیتالی برای ساده کردن سراسر فرآیند
کار بهره بگیرد و با آفرینش ابزارها و راه حلهای کوچکتر و سراسر دیجیتالی، از
روی آوردن به چرخه های گسترده و دراز مدت حل مسایل، خودداری کند.
فن آوری اطلاعات را مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغات – ی راهبردی به
حساب آورید بیل گیتس عقیده دارد که مدیرعامل باید به فن آوری اطلاعات به چشم
مقالات مدیریت ، بازاریابی ، تبلیغاتی راهبردی بنگرد که به افزایش درآمد شرکت
کمک می کند.
19
باید مدیرعامل فن آوری اطلاعات را نیز همپای دیگر فعالیتهای شرکت به خوبی
بشناسد و مدیر ارشد فن آوری اطلاعات (CIO) باید خود عنصری از گروه
گسترش راهبردهای شرکت باشد تا بتواند نظام اطلاعات را در خدمت اجرای
راهبردها سامان دهد. گیتس توصیه می کند که نظام دیجیتالی ما هر ساله بخش
اندکی از بودجه را صرف امور جاری و بخش بزرگتر را در راه گسترش نظام
اطلاعات و دستیابی به ابزار بهتر هزینه کند.
همچنین این نظام دیجیتالی باید چند ابزار درجه یک در اختیار داشته باشد و در
مواقع لزوم پاره ای ابزار کار تازه به نظام کنونی افزوده شود. توصیه پنجم: در
مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک مى » جک ولش « انتظار غیر منتظره ها باشید
هر دگرگونی، با خود فرصتى به همراه مى آورد. بنابراین سازمانها باید به « : گوید
». جاى رخوت، از دگرگونىها نیرو بگیرند
بیل گیتس نیز از دگرگونى ها استقبال کرده و عقیده دارد که رهبران پیروزمند
آنهایى هستند که به پیشواز روشهاى نوین کسب و کار مى روند بنابراین گیتس
توصیه مى کند که براى آینده دیجیتالى محور خود را آماده سازیم تا از فن آورى
بالاترین بازده را بدست آوریم. اما آنچه که گیتس بیش از همه بر روى آن تاکید
دارد این است که باید بپذیریم که در عصر دیجیتالى زندگى مى کنیم تا از پیامدهاى
مثبت و توانمندیهاى آن بهره بگیرم؛ گیتس خود مى گوید که من فرد خوش بین هستم
و به پیشرفت اعتقاد دارم.
20
من از اینکه در چنین دوره اى از تاریخ زندگى مى کنم خشنودم؛ ابزار دوران
صنعتى به کمک ماهیچه هاى ما آمدند، ابزار دوران دیجیتالى میدان فعالیت و توان
مغز و اندیشه ما را گسترش مى دهند. بسیار خوشحالم که فرزندانم در این دوران
بیل گیتس عقیده دارد براى آنکه بتوانیم با دگرگونى ها کنار آمده ». رشد مىنمایند
و این دگرگونى ها را به خدمت بگیریم باید ابزارهاى دیجیتالى را براى بازآفرینى
روش کار خود به خدمت بگیریم تا به یارى یک سیستم عصبى دیجیتالى با شتاب
اندیشه به کسب و کار بپردازیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.